Visser Familie van Suid-Afrika

 Jan Van Riebeeck landed from the Dromedaris at the Cape on the 6th of April 1652

My Visser Genealogy 1652 - 1908 

Created by Gerda Goddard

afkortings:  ar = arriveer, ~ = gedoop, * = gebore, X = getroud met, XX = hertrou, + = oorlede, C = Circa, d/v = dogter van, s/v = seun van, wed = weduwee, wew = wewenaar, ong = ongeveer, NN = Nomen Nescio, KAB = Kaapse Argief Bewaarplek,                                MOOC = Masters Office and Orphan Chamber

Contact me:  gr2311@googlemail.com

Link for more information:  http://visser-genealogie.synthasite.com

Die Hollandse Oos Indiese Kompanjie het Jan van Riebeeck na die Kaap gestuur om 'n nuwe halfwegstasie vir skepe by die Kaap van Storms te begin. Op 6 April 1652 land daar drie skepe, met Jan van Riebeeck aan boord, Die Ryger, Goede Hoop en die Drommedaris.

Jan Coenraad VISSER * C1633 Ommen, Nederlands, (volgens FHC Fiches en RootsWeb.com) bereik ged 1657 Kaap de Goede Hoop, Suid-Afrika, as soldaat en pastoor aan boord van die "Dort"/Dordrecht" wat vanaf Delft in Nederland geseil het.Op 30 September 1659 verkry Jan sy Vryheidsbrief wat hom instaat stel om hom as burger in Rondebosch te vestig.  Ook verkry hy grond langs die Liesbeeck rivier en gaan 'n ooreenkoms met Jan van Riebeeck aan dat hy plaas sal bewerk en dat hy vars graan en vleis sal verskaf aan die HOIK skepe wat aandoen by die Kaap. Jan se vrou, Geertjen (Margaretha) GERRITS en hulle kinders wat in Nederland gebore is, arriveer gedurende 1662 aan die Kaap. Geertjen word op 'n Vrydag-aand gedurende Maart 1692 deur 'n slaaf Klaas van Mallebar vermoor.  Jan Coenraad Visser sterf C1707 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kinders van Jan Coenraad en Geertjen Visser

b1 Gezina (Geesje, Jansz) VISSER * C 1654, Hardenbergh, Overijssel, Nederland  X 12 Jul 1671 Kaap, met Hendrik Gysbert VERSCHUUR vanaf Amesfoort, Nederland.  Hulle het 4 kinders gehad. Die een dogter, Hilletje VERSCHUUR, trou 13 Jan 1715 met Jan Hendrik HOP * 1685, Vilsen (Hanover), vanaf 1711 'n smid aan die Kaap, en word 'n Vryburger gedurende 1714.  Hy was die seun van Jan HOP en Anna Margaretha HELMERS (Sien MOOC 7/20, testamenten, 1722-1775, No 54; testamenten 1772-1775, no 54; MOOC 8/14; inventarissen 1771-1773 no 61) Geesje XX 26 Des 1694 Dirk Gysbert VERWEY

b2  Maria Jansz VISSER ~ C1655 Nederland, + 7 Jun 1718, Kaap X 1671 Kaapstad met Willem WILLEMSE (van Deventer) * 1643, Gelderland, Nederland. Maria het twee buite-egtelike kinders by Ockert Cornelisz OLIVIER gehad, by name Dina en Cornelis.  Hulle word grootgemaak deur hulle oupa en ouma aan moederskant, Jan Coenraad en Geertjen VISSER. Maria XX C1691 met Lambert Simonsz STAM.  Vir volledige storie, verwys na my webblad,

 http://visser-genealogie.synthasite.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b3  Coenraad Johannes VISSER * C1656 Overijssel, Nederland, kom saam met moeder by die Kaap aan in 1662.  Hy was gedoop op 8 April 1663, Kaap X 5 Aug 1685 Rondebosch met Catharina EVERTS van der Zee, gebore op die skip Europa in C1671, d/v Cornelis Everts van der Zee. (Geboorte geregistreer te Rotterdam, Nederland.) Coenraad en Catharina stel hulle testament op 15 Nov 1710. Coenraad het 10 kinders gehad.

c1  Jacomyntje/Jacomina ~ 23 May 1688, Kaapstad, (SAGG B) X 29 Aug 1705, Stellenbosch met (Jan) Johann BEUKES * 1675 Ottmarsbocholt, Duitsland, ar. 1696 vanaf Ottmarsbocholt, Westfale, Duitsland, Soldaat 1696 Landbouer (1710) Stellenbosch. Jacomina XX 12 Jul 1722 Stellenbosch met Hendrik SCHREUDER.

c2  Aeltjie/Alida/Aletta * 1690 ~ 23 Apr 1690 Kaap (G1,1/1,p.40),  x 24 Jul 1712 Stellenbosch,(Ancestral File, IGI) met Nicolaas SWART * 1686 Hoorn, Waterland, Nederland, ~ 1686 Noord Hoorn, Groningen. Hy ar. 1697 vanaf Waterland. Tak uitgesterf ongeveer 1774.  (7 kinders)  Gedurende 1719 was Nicolaas Swart Burger-Inventaris op Stellenbosch en in 1706 kry hy verlof om 'n vrag sout uit "de Groene Kloov" te gaan haal. (Verwys:  Geslagregister van die familie Swart in Suid-Afrika, opgestel deur Prof Dr G G S De Villiers, geredigeer deur L C P Endemann, UItgegee deur Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, Pretoria, 1977.)
(Nicolaas s/v Johannes SWART en Margaretha Claasdogter KOEN.)
Tak uitgesterf ongeveer 1774 (7 kinders) (Bron: Heese en Lombard, GC de Wet - Die Vrylede en Vryswartes in die Kaapse Nedersetting)

c3  Evert ~ 29 Jul 1691 Stellenbosch (Ancestral File 50, G1, 1/1, p.34 SAGG)

c4  Gertruida/Geetie/Geertruy * 21 Mar 1694, ~ 20 Jul 1694  Kaap,(G1,1/1,p.51) X C1714 Kaapstad met Augustus MEYHUIZEN *~ C1690 Kaapstad (SAGG)

c5  Catryn/Catharina Maria * 21 Oct 1695 Kaap,(G1, 1/1, p.58,SAGG3) ~ 8 Oct 1707 Cape Town(12 years later) X 13 Feb 1717 Stellenbosch met Johannes Jurgen (Juriaan) BEYERS *C1691 Kaapstad (10 kinders) (In die testament van haar ouers word haar naam Marij gespel.  Die testament word gedurende 1722 aan die weeskamer voorgele en dus is een van haar ouers gedurende  1722 oorlede.)

c6  Johannes, *23 Nov 1693, ~ 6 Nov 1697 Stellenbosch G1,1/1,p.43, G2, 4/1, P. 14, Fiche, LDS)

c7  Johanna/Jannetje  (VISSCHER) (SAGG)~ 1 Feb 1711 Stellenbosch, (G2,4/1,p.62) X 28 Nov 1734 Stellenbosch, Dirk MAARTENS (Dietrich MARTENSEN)* 1707, ar 1730 v. Flensburg, Duitsland.  Dirk was eers soldaat en word toe skoenmaker. (2 kinders) Johanna XX 17 Sep 1752 Stellenbosch met Johan Christiaan VOLKMANN van Pommere, ar. 1749.

c9  Martha ~ 11 Feb 1713, Stellenbosch (SAGG, G2,4/1,p.70) X C1739 Lourens MAARTENS *C 1713, vanaf Christiana, Oslo, Noorwee (62,41, p.70, SAGG)

c10  Geesje/Gesina ~ 24 Nov 1715 Stellenbosch,(G2,4/1,p.79) X 2 Aug 1743 Stellenbosch met Jurgen HENDRIKS, * C1711, van Pilau, Oos-Pruise.  Hy ar 1736 as matroos.  Word kwartiermeester gedurende 1738.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b4  Gerrit Jansz VISSER * C1657 Ommen, Overijssel, Nederland, ~ 1660, + Brakkefontein aan die Bergrivier,+ 1714, X 4  Aug 1675 met Jannetjie (Janetta) Thielemans HENDRIKS,* 18 Aug 1660, ~ 1662, van Ultrecht, Nederland, d/v Thielemans HENDRIKS (X1660) en Mayken Hendriks van den BERG, van Diest in Brabant, Belgie.  (Mayken was die weduwee van Jacob THEUNIS.  Sy was ook die eerste Kaapse meisie wat met 'n Vryburger in die huwelik getree het.)   Volgens die oorspronklike trouboek was die huwelikspaar se name ingeskryf as Gerrit Jansz VISSER en Jannetje THIELEMANS, gebore te Cabe De Boa Esperancs.  Hulle het 12 kinders gehad.  ( In die geskiedenis boeke van De Villiers en Pama word beweer dat Gerrit Jansz VISSER die stamvader van die meeste van die Visser Families in Suid-Afrika is. Sy vader, Jan Coenraad VISSER, is die werklike stamvader, so ons kan se dat Gerrit Jansz VISSER die voorvader van die meeste van die Visser families in SA is.)  

Gerrit Jansz word Vryburger te Stellenbosch, Blauwklippe. Hy is in 1690 weg vanaf "Blaauklip" Aan Gerrit word die veepos aan die Bergrivier, later bekend as "de Brakke Fontein" gedurende 1708 toegeken. Hy sterf in 1714 en sy gesin ontruim die plaas, Brakkefontein. Sy derde seun Johannes, het gaan boer in die Sandveld, Clanwilliam/Piketberg omgewing. Plase wat aan Gerrit behoort het, is Grote Fontein, Dorre Boom en Longkuil.  (Sandveldse Vissers, Coetzee Boek, Geslagregisters der oude Kaapsche Families C.C de Villiers, 1894, Vissers van Leeupan)

   (Die inventaris van Gerrit Jansz VISSER se goedere is gedatteer 17 Okt 1713)

Die bewyse van Gerrit Jansz Visser se kinders:

 MOOC 8/2 .82 GERRIT JANSZ VISSER 17 OCTOBER 1713

Inventaris en taxatie der goederen naergelaten en met er dood ontruijmt bij wijlen den landbouwer Gerrit Jansz Visser ten voordeele van desselfs tien kinderen, als Thieleman Visser, Aaltje, Johannes, Jacomina, Geesje, Jannetje, Femmetje, Marritje, Johanna en Gerrit Visser.

Volgens MOOC 13/1/1 No 57 (Boedel Rekeningen van Gerrit Jansz Visser) was die erfgename van sy boedel in 1715 soos volg:

Jan Hendrik Munnik getroud met Jacomina Visser

Johannes Visser

Jan Steenkamp getroud met Geesje Visser

Hans Roos, getroud met Johanna Visser

Jan Arend Roodewald getroud met Anna Visser

Burgert van Dijk getroud met Maria Visser

Gerrit Visser

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die kinders van Gerrit Jansz Visser en Janetta Hendriks:

c1  Thieleman * Kaap 1677, ~ 07 Feb 1677, sterf ongetroud  (Coetzee boek, Ancestral Record 4B4p - JV)

c2  Hendrik ~ 23 Oct 1678, Kaap, sterf ongetroud (Ancestral File Record 4 4B4p-k2)

c3  Alida / Aeltje ~ 02 Jun 1680 X 16 Des 1696, Kaap met Jacob Petrus BODENSTEIN *1676, vanaf S-Gravesande, Nederland.  Sy is uit die Kaap verban as gevolg van haar onsedelike verhouding met Jasper GOMMER.  Die dogter van Maria van Guinea, Brijnette van de Caep word 50 guldens betaal om vir twee maande na haar ses kinders om te sien. Alida XX 1701 Jasper GOMMER *C1676, (Word nie genoem in testament nie.)

c4  Johannes * 1682 Stellenbosch, ~ 20 Sep 1682 Kaapstad (Ancestral File Record 3DKP-H5), + 1731 Kaap, x  14 Mar 1717 Stellenbosch met (Maatje/Maritje) Maria SLABBERT (1692) van Meliskerke, Middelburg, Zeeland, Nederland, d/v Floris SLABBERT en Huibrecht Jasperse JANSEN.  Maria SLABBERT XX 20 Des 1733 met Frederik BRAND (1692), s/v Robbert Robberts BRAND (1670) van Christiana, Oslo, Noorwee en Cornelia SLABBERT van 
Meliskerke (9 kinders) Frederik XX Anna WILLEMSZ van Nederland, d/v Gerrit WILLEMSZ van Nederland. (SAGG)

c5  Jacomina (Jacomijntie) ~ Sunday, 9 Jul 1684 Kaapstad (Ancestral File No 3 DKP JB) X 18 Nov 1714 Kaap met Jan Hendrik MUNNIK (Johann Heinrich MUNNINGH * C1690, s/v Hinrich MONNIG van Hildesheim, Duitsland) Hy ar 1713 as soldaat.  Word burger in 1715, +1720 Cape.  Jacomina XX 26 Aug 1721 met Arnold Hendrik SCHOLTZ, ar 1719 vanaf Bielefeld, Duitsland. (De Witt Visser Genealogie, SAGG)

c6  Gesina/Geesje (Geertje, Gesie) ~ 1 Sep 1686 Kaapstad X  Dirk VERWEY, ar 1667 vanaf Polanen, Nederland, s/v Gysbert VERWEY en Catharina GANZEBERGER.  Gesina XX 14 Oct 1714 Drakenstein, (Paarl) met Jan Harmenz STEENKAMP *C1682, ar 1714 vanaf Nieuwkerk, Belgie.  Jan Steenkamp is die stamvader van die Steenkamp families in Suid-Afrika. Jan XX 19 Mei 1730 met Jannetje van ECK.  Jan Steenkamp + 1744 "Het Slot" Tulbach.  (10 kinders) Jannetje van ECK XX 2 Apr 1747 met Johan Hein TRAUTMANN.

c7  Gysbert ~ 27 Aug 1688  Kaap (Ancestral File Rec. 4B4P-L7) (Waarskynlik jonk +)

c8  Anna Johanna * 5 Mar 1690 Cape, ~ 28 Mei 1690 Stellenbosch  X 5 Mei 1715 Kaap met Johann Arend RODEWALD (1688 - 1726) ar. 1708 vanaf Lenzen aan die Elbe, Duitsland.  Johann is die stamvader van die RODEWALD families in Suid-Afrika. Anna (Johanna) trou 9 Des 1746 met Lucas VISAGIE, (1686) Drakenstein.  (Ancestral File 3DKP-MT

c9  Gertruida (Geertruid) ~ 20 Jul 1692, Stellenbosch, X 24 Nov 1720 Stellenbosch, met Christiaan RASP (1688)  Wew. van Femma/ Femmetje Visser (c9) (3 kinders) (Ancestral File No 4B4P-MD, Griffiths Web) Word nie genoem in testament nie.

c10  Femmetje / Femma  * 1694, ~ 21 Nov 1694 X 16 Jun 1715 Kaapstad met Christiaan RASP (1688) van Hassloch, Duitsland, soldaat 1710, word lid van huweliksraad, burger en bakker, + 1729 (Ancestral File Record 3DKP-P6)

c11  Maria  *C1697 Drakenstein, ~ 30 Jun 1697, Stellenbosch, X 6 Oct 1715 Kaapstad met  Burgert Pietersz van DYK ~ 18 Mei 1697, Cape Town

c12  Gerrit * 21 Aug 1701 Cape

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b5  Zachariaz Jansz VISSER * C1658, Nederlands, + 1721, arriveer ook saam met haar moeder in 1662 aan die Kaap.  Gedoop te Kaapstad 23 Aug 1665. Sy was drie keer getroud:  X 29 Okt 1679 Stellenbosch Diederick PUTTER (Dietrich POTTER) + 1699 Kaapstad, Stamvader van die Putter Familie in Suid-Afrika, ar. voor 1676 vanaf Zierenberg in Hesse-Kassel, Duitsland. (Hij was een vrije wildjagter voor 1676 aan het Kaap de Goede Hoop) 9 kinders. Zacharias XX C1701 Johannes BASSON ~ 14 Jul 1661, XXX 5 Jul 1706 Andries KRUGEL.(SA Argiefstukke Kaap No 7 Resolusies van die Politieke Raad: Bl 169.221:  Andries Krugel is in 1675 in Tennenlohe (Duitsland) gebore.  Hy het in 1703 as soldaat na die Kaap gekom, en was vanaf 1713 'n vryburger.  Op 5 Jul 1706 is hy getroud met Zacharia Jansz VISSER (1665 - 1722), die dogter van Coenraad VISSER en Margaretha GERRITS.  na Zachariaz se dood het hy hertrou met Maria Ras, die dogter van Nicolaas Ras en Maria van Staden.  Hulle is albei in 1734 oorlede. (sien MOOC 8/4, invewntarissen, 1720-1727, No 37, MOOC 8/5 Inventarissen 1727 - 1737,No 117 en 117.5: MOOC 7/3 Testamenten, 1721 - 1725, No 29: MOOC 10/4, Vendu Rollen, 1731 - 1738, No 124)  Zachariaz en Andries Krugel stel hulle gesamentlike testament op 24 Junie 1713, en was beskrywe as "Zacharia Jansz Visser Siekelijk te bedde leggende oud ses en veertigh jaaren gebooren aan Cabo de Goede Hoop"

(Die testament was opgestel gedurende 1713, 48 jaar nadat Zachariaz gedoop is in die Kaap)  (SAGG  Vol 1)

b6  Antoinetta (Anna) VISSER, * ong 1662 X 15 Sep 1686 met Christoffel HENNING ar 1686 v. Berlin, Fehrleben, Duitsland.

b7  Johannes (Jan) VISSER, ~16 Jan 1667 X 8 Mei 1689 met  Catharina Jansz van der Zee, weesmeisie van Rotterdam. (Catharina is een van die 10 weesmeisies wat in 1687 met die skip "Berg China" vanaf die  Rotterdamse Gereformeerde Weeshuis na die Kaap gestuur is in opdrag van  Simon van der Stel, om die ongetroude vryburgers van vroue te voorsien. Catharina se geboorte is in Rotterdam, Nederland geregistreer, as d/v Cornelis Everts VAN DER ZEE.

c1  Johanna ~ 5 Mar 1690 + C 1755 X 19 May 1715 Johannes ROOS XX 9 Dec 1746 Lucas VISAGIE.  Dit was hierdie Johanna Visser wat benoem was een van die erfgenames van Gerrit Jansz Visser se boedel.

(Aantekeninge uit die Du Plessis Boek: Johannes ROOS was die stamvader in Suid-Afrika.  Hy was die seun van Johannes ROOS, afkomstig vanaf Breitenbach by die Konigsee in die vorstedom van Schwartzburg, en sy vrou Anna BLUMEN. Ook die voor-ouers van die bekende Tielman ROOS poletikus in Suid-Afrika, omstreeks 1933)

c2  Saertjie (Sara) ~ 1 Apr 1691 Rondebosch

c3  Johannes  * 29 Nov 1693 ~ 6 Nov 1697 X NN C1715? (G2,4/1,P.14)

d1  Jan Coenraad VISSER ~ C1710, +Jul 1769, Cape (MOOC 6/1, no 63) x C1736 met Catharina SMIT *21 Jan 1715, Cape of Good Hope (Smit Navorsing)

e1  Johannes VISSER * C 1740 + C 1774, X Elsie Sophia Hendrika BRAND ~ 17 Jul 1746.(Fiche,LDS Kerk, Johannesburg,  Elsie XX Jacobus VISSER ~ 4 Jan 1750, Kaapstad, s/v Gerrit VISSER  en Huibrecht SMIT)

c4  Willem  ~ 26 Aug 1696 (G1, 8/1, p.42) Sterf jonk.

c5  Catrina (Katrina) ~ 20 Aug 1702 (G1, 8/1, p.26)

c6  Willem ~ 17 Jul 1705 (G1,8/1,p.42)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Coenraad VISSER en Maria van Bengale (Negapatnam) van de Cust Coromandel het die volgende kinders gehad:

b8  Antonie VISSER * 20 Apr 1692 ~ 24 Mar 1696  X  28 Aug 1720, Anna Maria BRONS ~ 26 Apr 1702, d/v Jan Albert BRONS en Maria COOPMANS Anna was die wed. van Jan van der WESTHUIZEN, + C1718, wat die plaas Diemersdal aan sy weduwee nagelaat het.

Antonie kry opdrag vanaf die Kasteel in Kaapstad om 'n tydelike tente-hospitaal op te rig vir die siek matrose wat per boot die "Pallas" by Simonsbaai op 2 Aug  1737 arriveer met 37 mans dood aan skeurbuik en 75 siek.  Slegs 17 van die matrose was nog gesond.  Op 27 Mei 1753 ontvang hy as erkenning landbougrond en bou Admiralty House, wat nog vandag bestaan en as historiese monument besigtig kan word in Simonstad.  Antonie VISSER word beskou as die vader van Simonstad. (See on Internet: Admiralty House Simon's Town)
(Ref Familia CD p 29 & 30: Farm: Diemersdal.)

Van der Westhuizen died, leaving the farm to his widow.  Two years later she married Anthoni VISSER, who according to Historical Simon's Town, was the first European to settle permanently in that area, and who played an important part in its early development. Considering his activities in the Southern Peninsula and in Table Valley, it is very unlikely that he lived on his farm, Diemersdal, but he definitely controlled it from afar. On 2 Oct 1732 he was granted an erfpacht of 32 morgan 413 sq rds. "by syn plaats Diemersdal, thus confirming him as owner of that property through his marriage with Anna Maria BRONS.  This is the only evidence that has come to light on his ownership.

Antoni and Anna Maria produced one child, Elizabeth Theresia ~ 26 10 1717 Cape Town, and she became the sole heir of her parents by a will executed in 1742.  It seems likely that this will was made owing to the increasing age or ill health of Antoni and that he had died by 1745.  This seems likely as although his wife, Anna Maria, was a witness to the baptisms of two of Elizabeth's children, born in 1745 and 1747 respectively.  His name appears in neither case.  We assume that both he and Anna Maria were dead by 1750, according to a transfer deed of that year. On 16 Feb 1744 Elizabeth married "Luitenant ter See, Christian Everhard Philip von Jungheim" of the warship, Die Hersteller. Christiaan Eberhart von Jungheim se van word verkort na EBERHARD, later EUVRARD.  Elizabeth xx 8 Nov 1750 met Abraham Thomas IMMENS Elizabeth + 1755. (Ref CD Familia p. 30).

b9  Susanna VISSER, gedoop as Sara, *30 Okt 1695, ~ 24 Mar 1696, Stellenbosch, sy sterwe Junie 1779, X 6 Nov 1716 Stellenbosch met Hans  Hendrik (Johann Heinrich) HATTINGH, (wewenaar van Maria De Lanoi) Hy ar. 1691 v. (Spiers) Speyer, Duitsland, Hans word die eienaar van die plaas "Speyer" naby Stellenbosch en later "La Motte", Franschhoek. Hans sterf voor 1732 en Susanna  XX 10 Feb 1732 met Willem RUBEEK van Wezel, Duitsland. (Ref:  Du Plessis Boek en Hattingh Navorsing) (11 kinders)

b10  Jacob (Jacobus) VISSER *12 Jan 1695, ~ 24 Mar 1696

b11  Pieter VISSER ~ 24 Apr 1697 (G1, 8/1 p. 5)

b12  Maria VISSER ~ 28 Jun 1699  Stellenbosch, X  Frederik BRAND *C1695 Stellenbosch

 

 

ONDER KONSTRUKSIE